(0)
do košíka - 0 €
Poštovné nad 45 € zadarmo

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Predávajúcim tovaru prostredníctvom internetového obchodu www.gogoshop.sk je spoločnosť Štrauch s.r.o., so sídlom Čajakova 1, 811 05 Bratislava IČO: 36 718 343, zapísaná v OR Okr.súdu Bratislava I Vl.č.: 43839/B (ďalej len „predávajúci“). Doručovacia adresa je: Shop Support s.r.o., Fraňa Kráľa 1503, 966 81 Žarnovica. Kontaktná emailová adresa je: objednavky@gogoshop.sk

1. Všeobecné ustanovenia

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") sa vzťahujú na zmluvné vzťahy, ktoré vzniknú medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorením kúpnej zmluvy a tvoria súčasť každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi zmluvnými stranami. Kupujúcim môžu byť tak fyzické osoby, ako aj právnické osoby.

1.2. Vyplnením objednávkového formulára „Objednávka“ a potvrdením oboznámenia sa s týmito VOP (ďalej len „objednávka“), kupujúci pristupuje k týmto VOP predávajúceho, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť každej kúpnej zmluvy a sú stále prístupné na webovej stránke predávajúceho.

1.3. Predávajúci je aj prevádzkovateľom systému elektronického obchodu prevádzkovaného prostredníctvom internetovej stránky predávajúceho (ďalej len „obchod“).

1.4. Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s fyzickými osobami, ktoré pri uzatváraní kúpnej zmluvy podľa týchto VOP nekonajú v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, aj osobitné predpisy, najmä zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pre predaji tovaru alebo poskytnutí služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

1.5. Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s právnickými osobami, resp. s fyzickými osobami – podnikateľmi, sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

1.6. Kupujúcim je každá osoba (fyzická alebo právnická), ktorá vyplnila a odoslala objednávku prostredníctvom webovej stránky predávajúceho, obdržala emailové oznámenie o prijatí objednávky a uhradila kúpnu cenu.

1.7. Objednávkou sa rozumie kupujúcim vyplnený a odoslaný objednávkový formulár „Objednávka“ spracovaný systémom obchodu. V prípade, ak kupujúci nevyužije možnosť objednania prostredníctvom objednávkového formulára v zmysle predchádzajúcej vety, za objednávku sa považuje aj telefonická objednávka, alebo objednávka zaslaná emailom, alebo poštou na adresu predávajúceho.

1.8. Objednávka obsahuje informácie o zákazníkovi a o objednanom produkte. Na základe objednávky sa zákazníkovi vygeneruje automaticky faktúra na úhradu kúpnej ceny. V prípade, ak kupujúci nevyužije možnosť objednania prostredníctvom objednávkového formulára, ale vykoná objednávku telefonicky, alebo zaslaním emailu, alebo poštou na adresu predávajúceho, predávajúci zašle kupujúcemu cenovú ponuku emailom.

1.9. Produktom sa rozumie merchandising GoGoManTV.

 

2. Objednávka produktu – uzatvorenie kúpnej zmluvy

2.1. Elektronická objednávka produktov uskutočnená formou vyplneného objednávkového formulára „Objednávka“ a následná úhrada kúpnej ceny v zmysle automaticky vygenerovanej faktúry je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho. Kúpna cena sa považuje za uhradenú dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet predávajúceho.

2.2. K akceptácii objednávky produktov zo strany predávajúceho, a teda k uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza na základe písomného potvrdenia (elektronicky) prijatia objednávky a potvrdenia o pripísaní kúpnej ceny na účet predávajúceho, pričom predávajúci zároveň informuje kupujúceho, že produkt bol zadaný na odoslanie.

2.3. V prípade objednávky prostredníctvom objednávkového formulára „Objednávka“, je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu vždy vopred, v opačnom prípade nedôjde k uzatvoreniu kúpnej zmluvy.

2.4. V prípade objednávky v zmysle bodu 3 tohto článku VOP, je kupujúci povinný zaplatiť kúpnu cenu na základe faktúry vystavenej a doručenej predávajúcim kupujúcemu.

2.5. Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú a zaniká splnením záväzkov predávajúceho a kupujúceho.
 

3. Kúpna cena a platobné podmienky

3.1. Cena produktov objednávaných prostredníctvom elektronického obchodu (ďalej len „kúpna cena“) je vygenerovaná vždy špeciálne pre každého jedného zákazníka po vyplnení objednávky na webovej stránke predávajúceho.

3.2. Predávajúci negarantuje časovú platnosť kúpnych cien v prípade rovnakej objednávky v akomkoľvek časovom úseku. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, kúpna cena vygenerovaná v prípade konkrétnej objednávky sa po jej úhrade v lehote splatnosti už nemení.

3.3. Kúpna cena produktov nezahŕňa cenu dopravy, ani iné náklady súvisiace s dodaním produktov.

3.4. Základným platidlom je mena euro a pre zákazníkov z Českej republiky česká koruna.
 

4. Dodanie produktov

4.1. Predávajúci je povinný dodať produkty kupujúcemu v objednanom množstve a kvalite a v prípade kupujúceho v zmysle čl. I bod 5. Cena za dopravu je uvedená vrátane DPH v objednávkovom formulári na stránke internetového obchodu.

4.2. Predávajúci spracúva všetky prijaté objednávky v poradí, v akom sú mu doručované. Dodacia lehota na objednaný produkt je 10 pracovných dní. V prípade že tovar nie je na sklade a je potrebné ho vyrobiť, sa dodacia lehota predlžuje o ďalšie pracovné dni, ktoré budú oznámené emailom.

4.3. Ak predávajúci nemôže kupujúcemu objednaný produkt dodať, a to napriek skutočnosti, že došlo k uzatvoreniu kúpnej zmluvy, je povinný o tom bezodkladne informovať kupujúceho a do 15 dní mu vrátiť zaplatenú kúpnu cenu za produkt, ak sa zmluvné strany nedohodnú na náhradnom plnení. Vrátením zaplatenej kúpnej ceny zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim automaticky zaniká.

4.4. Miestom dodania objednaného produktu je adresa uvedená kupujúcim v objednávke.

4.5. Dodanie produktu predávajúci uskutoční vlastnými prostriedkami k rukám kupujúceho (alebo kupujúcim písomne splnomocnenej osobe na prevzatie produktu), alebo prostredníctvom tretích osôb (prepravných a zásielkových spoločností).

4.6. Dodanie produktu je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu (alebo kupujúcim písomne splnomocnenej osobe na prevzatie produktu), resp. jeho odovzdaním prvému prepravcovi na prepravu.

4.7. Prepravovaný produkt musí byť vhodne a bezpečne zabalený. Kupujúci svojim podpisom na prepravnom/dodacom liste potvrdzuje okrem dodania súčasne aj skutočnosť, že obal nebol porušený a produkt bol dodaný kompletne v zmysle objednávky.

4.8. Pri zásielkovom dodaní je kupujúci povinný vyznačiť poznámku o poškodení produktu v prepravnom/dodacom liste s výstižným opisom tohto poškodenia, a to okamžite pri prevzatí ak ide o vady zistiteľné pri prevzatí, alebo najneskôr do 10 dní od prevzatia ak ide o vady skryté. Všetky neskôr oznámené vady a poškodenia, resp. reklamácie dodaného množstva a kvality produktu nebudú zo strany predávajúceho akceptované.

4.9. Spolu s dodaním tovaru poskytne predávajúci kupujúcemu faktúru v elektronickej resp. tlačenej forme.
 

5. Prevzatie produktu

5.1. Kupujúci je povinný prevziať objednaný produkt, ktorý mu predávajúci doručil na miesto dodania určené v objednávke.

5.2. Ak kupujúci neprevezme produkt, predávajúci ho uloží vo svojej prevádzke a písomne vyzve kupujúceho na jeho vyzdvihnutie. V prípade, ak kupujúci nevyzdvihne produkt ani do 30 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy, je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške, ktorá zodpovedá kúpnej cene produktu vrátane prepravného. Nárok na ďalšie náklady, ktoré predávajúcemu vznikli v dôsledku porušenia povinnosti kupujúceho prevziať produkt, ako aj nárok na náhradu škody, tým nie je dotknutý. Uplynutím lehoty na dodatočné prevzatie produktu, zmluvný vzťah založený kúpnou zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim zaniká.

5.3. Nebezpečenstvo poškodenia produktu a zodpovednosť za škodu na produkte prechádza na kupujúceho jeho prevzatím, pričom nezáleží na tom, či kupujúci prevezme produkt osobne alebo prostredníctvom poverenej/splnomocnenej osoby. V prípade uvedenom v bode 2 tohto článku VOP, prechádza nebezpečenstvo poškodenia produktu a zodpovednosť za škodu na produkte na kujúceho dňom kedy kupujúci neprevzal produkt pri prvom pokuse o doručovanie.
 

6. Prepravné

6.1 Prepravné náklady predávajúceho nie sú zahrnuté v kúpnej cene produktu. Tieto budú vyčíslené v automaticky vygenerovanej faktúre a kupujúci sa zaväzuje uhradiť ich spolu s kúpnou cenou.
 

7. Odstúpenie kupujúceho od kúpnej zmluvy

7.1. Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy v súlade a spôsobom upraveným v Občianskom zákonníku. Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa kedy kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme produkt.

7.2. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy je kupujúci povinný informovať o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy predávajúceho jednoznačným vyhlásením, a to listom zaslaným poštou, doporučenou listovou zásielkou na adresu predávajúceho uvedenú v týchto VOP. Na tento účel môže kupujúci použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je uverejnený na webovej stránke predávajúceho.

7.3. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy, teda najneskôr v 14 deň odkedy lehota na odstúpenie od zmluvy začala plynúť.

7.4. Po odstúpení od zmluvy vráti predávajúci kupujúcemu všetky platby, ktoré uhradil kupujúci v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru kupujúcemu. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý predávajúci ponúka. Platby budú kupujúcemu vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, akým bola uhradená kúpna cena a súvisiace náklady kupujúcim, ak kupujúci výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

7.5. Platba za zakúpený tovar bude kupujúcemu uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na adresu predávajúceho alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

7.6. V prípade odstúpenia od zmluvy je kupujúci povinný zaslať tovar späť alebo ho priniesť na doručovaciu adresu predávajúceho uvedenú v týchto VOP najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak kupujúci tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Kupujúci zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

7.7. Pre odstúpenie od zmluvy zo strany kupujúcich - podnikateľských subjektov sa uplatňujú zákonné podmienky upravené v Obchodnom zákonníku.

7.8. Kupujúci môže bez peňažnej sankcie stornovať výlučne svoju objednávku uskutočnenú prostredníctvom objednávkového formulára „Objednávka“, a to do 24 hodín odo dňa zadania platobného príkazu na zaplatenie kúpnej ceny, najneskôr však pred pripísaním kúpnej ceny na účet predávajúceho a zároveň je povinný o uvedenej skutočnosti telefonicky a písomne upovedomiť predávajúceho. Predávajúci sa zaväzuje do 15 dní vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu, ak došlo k jej pripísaniu na účet predávajúceho, ak sa zmluvné strany nedohodnú na náhradnom plnení. V prípade akceptácie cenovej ponuky predávajúceho zaslaním potvrdzujúceho emailu, stornovanie nie je možné.

7.9. Ak dôjde k stornovaniu objednávky po pripísaní kúpnej ceny na účet predávajúceho, prípadne ak kupujúci nesplní svoju oznamovaciu povinnosť v zmysle bodu 3 tohto článku VOP, predávajúci nie je povinný storno objednávky akceptovať a má sa za to, že kúpna zmluva bola riadne uzatvorená.

7.10. Predávajúci nepreberá vrátený produkt prostredníctvom dobierkovej služby, produkt v prípade ak sú dané zákonné dôvody musí byť zo strany kupujúceho vrátený formou bežného poštového balíka alebo zásielkovou spoločnosťou.

7.11. Doručovacia adresa predávajúceho pre prípad odstúpenia od zmluvy alebo reklamácie podľa nasledujúceho článku je nasledovná:
Shop Support s.r.o., Fraňa Kráľa 1503, 966 81 Žarnovica
Kontakt: objednavky@gogoshop.sk
 

8. Zodpovednosť za vady, záruka a reklamácie

8.1. Predávajúci poskytuje záruku na dodané produkty v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia produktu zo strany kupujúceho. V prípade kupujúcich – podnikateľských subjektov sa na zodpovednosť za vady produktu a na podmienky poskytnutia záruky vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka.

8.2. V prípade vrátenia produktu s vadou, ktorá vyšla najavo až po jeho prevzatí, a ktorá nebola zrejmá a zistiteľná pri bežnej kontrole pri prevzatí, má kupujúci nárok na primeranú zľavu z kúpnej ceny zodpovedajúcu povahe a rozsahu vady alebo vrátenie kúpnej ceny. Ak ide o vadu, ktorá robí vec neupotrebiteľnou, má kupujúci nárok odstúpiť od zmluvy. Po dohode zmluvných strán môže byť produkt s vadou nahradený aj novým produktom bez vád. Poškodený, alebo vadný tovar musí byť kompletný.

8.3. Kupujúci je oprávnený uplatniť reklamáciu na produkt v záručnej dobe, a to bezodkladne potom, ako sa o vade produktu dozvedel, zaslaním písomnej reklamácie na adresu predávajúceho uvedenú v týchto VOP a to v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

8.4. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a kupujúceho písomne (elektronicky, poštou) vyrozumieť o výsledku vybavenia reklamácie do 30 dní odo dňa obdržania/prijatia písomnej reklamácie.

8.5. Postupy upravené v tomto článku sa primerane vzťahujú aj na podanie sťažnosti alebo podnetu zo strany kupujúceho.
 

9. Ochrana osobných údajov a súkromia

9.1. Kupujúci pri vyplnení objednávkového formulára berie na vedomie a vyhlasuje, že bol poučený podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

***

Tieto VOP platia v znení v akom sú uverejnené na internetovej stránke predávajúceho a boli schválené príslušným orgánom spoločnosti Štrauch s.r.o.

Znenie VOP je účinné od 15.10.2016

 

 

 

Reklamačné podmienky internetového obchodu (e-shopu)
 

  1. Reklamácia tovaru musí byť uplatnená písomnou formou, poštou alebo emailom na adrese objednavky@gogoshop.sk. Reklamovať je možné len tovar zakúpený na www.gogoshop.sk. 
  2. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne ihneď po zistení vady. Reklamácie vrátane odstránenia vady tovaru musia byť predávajúcim vybavené bez zbytočného odkladu bežne do 3 pracovných dní, najneskôr v odôvodnených prípadoch do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.
  3. Spolu s reklamáciou je kupujúci povinný doručiť predávajúcemu reklamovaný tovar na doručovaciu adresu Shop Support s.r.o., Fraňa Kráľa 1503, 966 81 Žarnovica. Tovar zaslaný na dobierku predávajúci nepreberá. Odporúča sa zaslať reklamovaný tovar doporučene, prípadne si zásielku aj poistiť. Kupujúci tovar zabalí tak, aby počas prepravy nedošlo k jeho poškodeniu. 
  4. K reklamovanému tovaru je kupujúci povinný priložiť kópiu faktúry a prípadne aj vyplnený Reklamačný formulár.
  5. Dĺžka záručnej doby sa riadi platnými ustanoveniami zákona. Záruka sa poskytuje po dobu 24 mesiacov pre spotrebiteľov - fyzické osoby. Pre ostatných kupujúcich je záručná doba 1 rok. Záručná doba začína dňom prevzatia tovaru od pošty alebo prepravnej spoločnosti.
  6. Ak tovar vykazuje zjavné vady už pri doručení, t.j. ak je tovar kupujúcemu odovzdaný v poškodenom obale, je kupujúci oprávnený zásielku neprevziať. V takom prípade má nárok na poskytnutie riadneho plnenia predávajúceho alebo na vrátenie kúpnej ceny podľa voľby kupujúceho. Reklamácia sa nevzťahuje na vady tovaru spôsobené kupujúcim, vrátane mechanického poškodenia tovaru kupujúcim, nadmerným používaním tovaru alebo nesprávnym zaobchádzaním s tovarom, prípadne iným porušením záručných podmienok. Bežné opotrebenie tovaru nie je možné reklamovať. V prípade vád tovaru, za ktoré predávajúci zodpovedá, má kupujúci právo na opravu tovaru, výmenu tovaru alebo vrátenie zaplatenej ceny (vrátane ceny za dopravu v prípade dobierky). Záručnú opravu tovaru zabezpečí predávajúci. V prípade vrátenia ceny bude cena (vrátane ceny za dopravu) vrátená kupujúcemu na jeho účet, ktorý uvedie v reklamácii, ak sa nedohodnú inak. 
  7. Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok, a predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykoľvek meniť aj bez predchádzajúceho upozornenie kupujúceho.

    V Bratislave, 15. októbra 2016

 

 

Orgán dozoru a dohľadu:

Inšpektorát SOI, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27