Logo

Obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY

ŠTRAUCH s.r.o., Údernícka 3928/2A, 851 01 Bratislava
IČO: 36 718 343, DIČ: 2022299180, IČ DPH: SK2022299180
objednavky@gogoshop.sk, tel. 0903 300 830, www.gogoshop.sk

Všeobecné obchodné podmienky

Predávajúcim tovaru prostredníctvom internetového obchodu www.gogoshop.sk je spoločnosť Štrauch s.r.o., so sídlom Údernícka 3928/2A, 851 01 Bratislava, IČO: 36 718 343, zapísaná v OR Okr.súdu Bratislava I Vl.č.: 43839/B (ďalej len „predávajúci“). Doručovacia adresa predávajúceho pre prípad odstúpenia od zmluvy alebo reklamácie: VABS s.r.o, Kvetná 57/1, 90043 Kalinkovo Kontakt: objednavky@gogoshop.sk, 0903 300 830 (prac.dni od 8.00 do 16.00 hod.).

1. Všeobecné ustanovenia

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len “VOP") sa vzťahujú na zmluvné vzťahy, ktoré vzniknú medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorením kúpnej zmluvy a tvoria súčasť každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi zmluvnými stranami. Kupujúcim môžu byť tak fyzické osoby, ako aj právnické osoby.

1.2. Vyplnením objednávkového formulára „Objednávka“ a potvrdením oboznámenia sa s týmito VOP (ďalej len „objednávka“), kupujúci pristupuje k týmto VOP predávajúceho, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť každej kúpnej zmluvy a sú stále prístupné na webovej stránke predávajúceho.

1.3. Predávajúci je aj prevádzkovateľom systému elektronického obchodu prevádzkovaného prostredníctvom internetovej stránky predávajúceho (ďalej len „obchod“).

1.4. Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s fyzickými osobami, ktoré pri uzatváraní kúpnej zmluvy podľa týchto VOP nekonajú v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, aj osobitné predpisy, najmä zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pre predaji tovaru alebo poskytnutí služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

1.5. Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s právnickými osobami, resp. s fyzickými osobami – podnikateľmi, sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

1.6. Kupujúcim je každá osoba (fyzická alebo právnická), ktorá vyplnila a odoslala objednávku prostredníctvom webovej stránky predávajúceho, obdržala emailové oznámenie o prijatí objednávky a uhradila kúpnu cenu.

1.7. Objednávkou sa rozumie kupujúcim vyplnený a odoslaný objednávkový formulár „Objednávka“ spracovaný systémom obchodu. V prípade, ak kupujúci nevyužije možnosť objednania prostredníctvom objednávkového formulára v zmysle predchádzajúcej vety, za objednávku sa považuje aj telefonická objednávka, alebo objednávka zaslaná emailom, alebo poštou na adresu predávajúceho.

1.8. Objednávka obsahuje informácie o zákazníkovi a o objednanom produkte. Na základe objednávky sa zákazníkovi vygeneruje automaticky faktúra na úhradu kúpnej ceny, ktorá je zaslaná kupujúcemu spolu s objednaným tovarom. V prípade, ak kupujúci nevyužije možnosť objednania prostredníctvom objednávkového formulára, ale vykoná objednávku telefonicky, alebo zaslaním emailu, alebo poštou na adresu predávajúceho, predávajúci zašle kupujúcemu cenovú ponuku emailom.

1.9. Produktom sa rozumie merchandising.

2. Objednávka produktu – uzatvorenie kúpnej zmluvy

2.1. Elektronická objednávka produktov uskutočnená formou vyplneného objednávkového formulára „Objednávka“ a následná úhrada kúpnej ceny v zmysle automaticky vygenerovanej faktúry je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho. Kúpna cena sa považuje za uhradenú dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet predávajúceho.

2.2. K akceptácii objednávky produktov zo strany predávajúceho, a teda k uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza na základe písomného potvrdenia (elektronicky) prijatia objednávky a potvrdenia o pripísaní kúpnej ceny na účet predávajúceho, pričom predávajúci zároveň informuje kupujúceho, že produkt bol zadaný na odoslanie. Kúpnu cenu je možné zaplatiť aj na dobierku prostredníctvom kuriérskej spoločnosti.

2.3. V prípade objednávky prostredníctvom objednávkového formulára „Objednávka“, je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu, v opačnom prípade nedôjde k uzatvoreniu kúpnej zmluvy.

2.4. V prípade objednávky v zmysle bodu 3 tohto článku VOP, je kupujúci povinný zaplatiť kúpnu cenu na základe faktúry vystavenej a doručenej predávajúcim kupujúcemu.

2.5. Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú a zaniká splnením záväzkov predávajúceho a kupujúceho.

3. Kúpna cena a platobné podmienky

3.1. Cena produktov objednávaných prostredníctvom elektronického obchodu (ďalej len „kúpna cena“) je vygenerovaná vždy špeciálne pre každého jedného zákazníka po vyplnení objednávky na webovej stránke predávajúceho. Ceny sú uvedené na webovej stránke, vždy vrátane DPH.

3.2. Kúpna cena vygenerovaná v prípade konkrétnej objednávky sa po jej úhrade v lehote splatnosti je konečná a nemení sa. Kúpna cena produktov nezahŕňa cenu dopravy, ani iné náklady súvisiace s dodaním produktov.

3.4. Základným platidlom je mena euro a pre zákazníkov z Českej republiky česká koruna.

4. Dodanie produktov

4.1. Predávajúci je povinný dodať produkty kupujúcemu v objednanom množstve a kvalite a v prípade kupujúceho v zmysle čl. I bod 5. Cena za dopravu je uvedená vrátane DPH v objednávkovom formulári na stránke internetového obchodu.

4.2. Predávajúci spracúva všetky prijaté objednávky v poradí, v akom sú mu doručované. Dodacia lehota na objednaný produkt je 5 pracovných dní. V prípade že tovar nie je na sklade a je potrebné ho vyrobiť, sa dodacia lehota predlžuje o ďalšie pracovné dni, ktoré budú oznámené emailom po dohode s kupujúcim.

4.3. Ak predávajúci nemôže kupujúcemu objednaný produkt dodať, a to napriek skutočnosti, že došlo k uzatvoreniu kúpnej zmluvy, je povinný o tom bezodkladne informovať kupujúceho a do 5 dní mu vrátiť zaplatenú kúpnu cenu za produkt, ak sa zmluvné strany nedohodnú na náhradnom plnení. Vrátením zaplatenej kúpnej ceny zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim automaticky zaniká.

4.4. Miestom dodania objednaného produktu je adresa uvedená kupujúcim v objednávke.

4.5. Dodanie produktu predávajúci uskutoční vlastnými prostriedkami k rukám kupujúceho (alebo kupujúcim písomne splnomocnenej osobe na prevzatie produktu), alebo prostredníctvom tretích osôb (prepravných a zásielkových spoločností).

4.6. Dodanie produktu je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu (alebo kupujúcim písomne splnomocnenej osobe na prevzatie produktu), resp. jeho odovzdaním prvému prepravcovi na prepravu.

4.7. Prepravovaný produkt musí byť vhodne a bezpečne zabalený. Kupujúci svojim podpisom na prepravnom/dodacom liste potvrdzuje okrem dodania súčasne aj skutočnosť, že obal nebol porušený a produkt bol dodaný kompletne v zmysle objednávky.

4.8. Pri zásielkovom dodaní je kupujúci povinný vyznačiť poznámku o poškodení produktu v prepravnom/dodacom liste s výstižným opisom tohto poškodenia, a to okamžite pri prevzatí ak ide o vady zistiteľné pri prevzatí, alebo najneskôr do 10 dní od prevzatia ak ide o vady skryté. Všetky neskôr oznámené vady a poškodenia, resp. reklamácie dodaného množstva a kvality produktu nebudú zo strany predávajúceho akceptované.

4.9. Spolu s dodaním tovaru poskytne predávajúci kupujúcemu faktúru v tlačenej forme.

5. Prevzatie produktu

5.1. Kupujúci je povinný prevziať objednaný produkt, ktorý mu predávajúci doručil na miesto dodania určené v objednávke.

5.2. Ak kupujúci neprevezme produkt, predávajúci ho uloží vo svojej prevádzke a písomne vyzve kupujúceho na jeho vyzdvihnutie. Uplynutím lehoty na dodatočné prevzatie produktu, zmluvný vzťah založený kúpnou zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim zaniká.

5.3. Nebezpečenstvo poškodenia produktu a zodpovednosť za škodu na produkte prechádza na kupujúceho jeho prevzatím, pričom nezáleží na tom, či kupujúci prevezme produkt osobne alebo prostredníctvom poverenej/splnomocnenej osoby.

6. Prepravné

6.1 Prepravné náklady predávajúceho nie sú zahrnuté v kúpnej cene produktu. Tieto budú vyčíslené vo faktúre a kupujúci sa zaväzuje uhradiť ich spolu s kúpnou cenou.

7. Odstúpenie kupujúceho od kúpnej zmluvy

7.1. Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy v súlade a spôsobom upraveným v Občianskom zákonníku. Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní nasledujúcich po dni kedy kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme produkt. Ak posledný deň tejto lehoty pripadne na víkend alebo sviatok, posledným dňom lehoty je najbližší nasledujúci pracovný deň. Ak si kupujúci objednal viacero produktov v jednej objednávke a tieto mu boli dodané po častiach, tovar sa považuje za prevzatý až v okamihu, keď kupujúci prevezme posledný dodaný tovar. Predávajúci akceptuje rozhodnutie kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy bez výhrad a výnimiek.

7.2. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy je kupujúci povinný informovať o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy predávajúceho jednoznačným vyhlásením, a to listom zaslaným poštou, doporučenou listovou zásielkou na adresu predávajúceho uvedenú v týchto VOP prípadne aj emailom na objednavky@gogoshop.sk. Na tento účel môže kupujúci použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je uverejnený na webovej stránke predávajúceho a ktorý mu bol doručený emailom pri objednaní tovaru.

7.3. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy, teda najneskôr v 14. deň odkedy lehota na odstúpenie od zmluvy začala plynúť.

7.4. Po odstúpení od zmluvy vráti predávajúci kupujúcemu všetky platby, ktoré uhradil kupujúci v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru kupujúcemu, prípadne ďalšie poplatky, ktoré kupujúci uhradil v súvislosti s objednávkou, od ktorej odstupuje. Platby budú kupujúcemu vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, akým bola uhradená kúpna cena a súvisiace náklady kupujúcim, ak kupujúci výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

7.5. Platba za zakúpený tovar bude kupujúcemu uhradená po doručení vráteného tovaru späť na adresu predávajúceho alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

7.6. V prípade odstúpenia od zmluvy je kupujúci povinný zaslať tovar späť alebo ho priniesť na doručovaciu adresu predávajúceho uvedenú v týchto VOP najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.

7.7. Pre odstúpenie od zmluvy zo strany kupujúcich – podnikateľských subjektov sa uplatňujú zákonné podmienky upravené v Obchodnom zákonníku.

7.8. Kupujúci môže stornovať svoju objednávku uskutočnenú prostredníctvom objednávkového formulára „Objednávka“, a to do 24 hodín odo dňa zadania platobného príkazu na zaplatenie kúpnej ceny, najneskôr však pred pripísaním kúpnej ceny na účet predávajúceho a zároveň je povinný o uvedenej skutočnosti telefonicky alebo písomne upovedomiť predávajúceho. Predávajúci sa zaväzuje do 15 dní vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu, ak došlo k jej pripísaniu na účet predávajúceho, ak sa zmluvné strany nedohodnú na náhradnom plnení.

7.9. Ak dôjde k stornovaniu objednávky po pripísaní kúpnej ceny na účet predávajúceho, prípadne ak kupujúci nesplní svoju oznamovaciu povinnosť v zmysle bodu 3 tohto článku VOP, predávajúci nie je povinný storno objednávky akceptovať a má sa za to, že kúpna zmluva bola riadne uzatvorená.

7.10. Predávajúci nepreberá vrátený produkt prostredníctvom dobierkovej služby, produkt v prípade ak sú dané zákonné dôvody musí byť zo strany kupujúceho vrátený formou bežného poštového balíka alebo prostredníctvom zásielkovej spoločnosti.

7.11. Doručovacia adresa predávajúceho pre prípad odstúpenia od zmluvy alebo reklamácie je nasledovná: VABS s.r.o, Kvetná 57/1, 90043 Kalinkovo Kontakt: objednavky@gogoshop.sk

8. Zodpovednosť za vady, záruka a reklamácie

8.1. Predávajúci poskytuje záruku na dodané produkty v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Záručná doba 24 mesiacov začína plynúť odo dňa prevzatia produktu zo strany kupujúceho. V prípade kupujúcich – podnikateľských subjektov sa na zodpovednosť za vady produktu a na podmienky poskytnutia záruky vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka.

8.2. V prípade vrátenia produktu s vadou, ktorá vyšla najavo až po jeho prevzatí, a ktorá nebola zrejmá a zistiteľná pri bežnej kontrole pri prevzatí, má kupujúci nárok na primeranú zľavu z kúpnej ceny zodpovedajúcu povahe a rozsahu vady alebo vrátenie celej kúpnej ceny. Ak ide o vadu, ktorá robí vec neupotrebiteľnou, má kupujúci nárok odstúpiť od zmluvy. Po dohode zmluvných strán môže byť produkt s vadou nahradený aj novým produktom bez vád.

8.3. Kupujúci je oprávnený uplatniť reklamáciu na produkt v záručnej dobe, a to bezodkladne potom, ako sa o vade produktu dozvedel, zaslaním písomnej reklamácie na adresu predávajúceho uvedenú v týchto VOP a to v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

8.4. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a kupujúceho písomne (elektronicky, poštou) vyrozumieť o výsledku vybavenia reklamácie najneskôr do 30 dní odo dňa obdržania/prijatia písomnej reklamácie. Reklamačný poriadok sa nachádza aj na webovej stránke predávajúceho v sekcii Obchodné podmienky. Reklamačný poriadok ako súčasť VOP obdrží kupujúci emailom spolu s potvrdením objednávky.

8.5. Postupy upravené v tomto článku sa primerane vzťahujú aj na podanie sťažnosti alebo podnetu zo strany kupujúceho.

9. Alternatívne riešenie sporov

9.1. V prípade že kupujúci nie je spokojný s vybavením svojej objednávky, dodaným tovarom alebo poskytnutými službami, môže kontaktovať emailom predávajúceho na objednavky@gogoshop.sk. Reklamáciu sa predávajúci bude snažiť vyriešiť k spokojnosti kupujúceho. Pokiaľ kupujúci nie je spokojný s vybavením svojej reklamácie alebo sa domnieva, že jeho práva boli porušené, môže podľa zákona 391/2015 Z.z. podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ARS).

9.2. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ (fyzická osoba), ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, ktorého hodnota presahuje 20 eur, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy uzatvorenej na diaľku.

9.3. Subjekt alternatívneho riešenia sporov podľa paragrafu 3 Zákona 391/2015 Z.z. môže za začatie riešenia sporu požadovať úhradu poplatku do výšky 5 eur s DPH. Návrh je možné podať spôsobom určeným podľa paragrafu 12 Zákona 391/2015 Z.z. Orgánom pre ARS je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iný subjekt zo zoznamu subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov zostaveným Ministerstvom hospodárstva SR http://www.economy.gov.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s.

10. Ochrana osobných údajov a súkromia

10.1. Kupujúci pri vyplnení objednávkového formulára berie na vedomie a vyhlasuje, že bol poučený podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

***

Tieto VOP platia v znení, v akom sú uverejnené na internetovej stránke predávajúceho, a boli schválené príslušným orgánom spoločnosti Štrauch s.r.o.
Znenie VOP je účinné od 15.10.2016

Reklamačný poriadok a reklamačné podmienky internetového obchodu

Záručná doba a reklamácie tovaru


1. Reklamovať je možné len tovar zakúpený na www.gogoshop.sk. Záruka sa poskytuje po dobu 24 mesiacov pre spotrebiteľov – fyzické osoby. Pre ostatných kupujúcich je záručná doba 1 rok. Záručná doba začína dňom prevzatia tovaru od pošty alebo prepravnej spoločnosti kupujúcim.

2. Informáciu o reklamácii prosím zašlite emailom na objednavky@gogoshop.sk alebo písomne listinnou formou. Kupujúci môže využiť formulár reklamačného protokolu. Reklamovaný tovar je potrebné zaslať na adresu VABS s.r.o, Kvetná 57/1, 90043 Kalinkovo, prípadne doručiť tamtiež osobne. Odporúčame balík poslať doporučenou zásielkou. Tovar, prosím, neposielajte dobierkou. Do balíka priložte kópiu daňového dokladu (faktúra).

3. Nekompletnosť zásielky, dodanie neobjednaného alebo nesprávne dodaného tovaru, prípadne alebo poškodenia tovaru je potrebné oznámiť e-mailom na adresu objednavky@gogoshop.sk.

4. Reklamácie vrátane odstránenia vady tovaru musia byť predávajúcim posúdené a vybavené bez zbytočného odkladu ihneď alebo max. do 3 pracovných dní, najneskôr však v odôvodnených prípadoch do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

5. Po obdržaní reklamovaného tovaru predávajúcim je kupujúci bezodkladne kontaktovaný e-mailom alebo telefonicky a je s ním dohodnuté rýchle vyriešenie reklamácie. Potvrdenie o prijatí reklamácie je mu doručené emailom bez zbytočných prieťahov ihneď po obdržaní reklamácie.

6. V prípade uznania reklamácie je kupujúcemu podľa jeho rozhodnutia reklamovaný tovar vymenený kus za kus, prípadne poskytnutý iný tovar podľa jeho výberu (do hodnoty reklamovaného tovaru). Predávajúci znáša náklady na jeho vrátenie a dodanie nového tovaru. Kupujúci obdrží nový tovar prostredníctvom zásielkovej služby, náklady na dopravu znáša predávajúci. Kupujúci má právo od zmluvy odstúpiť a v takom prípade predávajúci vráti peniaze. V prípade vrátenia tovaru bude cena (vrátane ceny za dopravu) vrátená kupujúcemu na jeho účet, ktorý uvedie v reklamácii, ak sa nedohodnú inak. O výsledku reklamácie je kupujúci bez zbytočných prieťahov informovaný ihneď po ukončení reklamačného konania a bude mu doručený reklamačný protokol, ktorý dokladuje spôsob vybavenia reklamácie.

7. Ak kupujúci dostane za reklamovaný tovar nový výrobok, potom odo dňa prevzatia nového výrobku platí nová záručná doba.

8. Reklamácia v prípade firemných zákazníkov sa riadi Obchodným zákonníkom.

Odstúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru

1. Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy v súlade a spôsobom upraveným v Občianskom zákonníku. Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní nasledujúcich po dni, kedy kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme produkt. Ak posledný deň tejto lehoty pripadne na víkend alebo sviatok, posledným dňom lehoty je najbližší nasledujúci pracovný deň. Ak si kupujúci objednal viacero produktov v jednej objednávke a tieto mu boli dodané po častiach, tovar sa považuje za prevzatý až v okamihu, keď kupujúci prevezme posledný dodaný tovar. Predávajúci akceptuje rozhodnutie kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy bez výhrad a výnimiek.

2. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy je kupujúci povinný informovať o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy predávajúceho jednoznačným vyhlásením, a to listom zaslaným poštou, doporučenou listovou zásielkou na adresu predávajúceho uvedenú v VOP prípadne aj emailom na objednavky@gogoshop.sk. Na tento účel môže kupujúci použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je uverejnený na webovej stránke predávajúceho a ktorý mu bol doručený emailom pri objednaní tovaru.

3. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy, teda najneskôr v 14. deň odkedy lehota na odstúpenie od zmluvy začala plynúť.

4. Po odstúpení od zmluvy vráti predávajúci kupujúcemu všetky platby, ktoré uhradil kupujúci v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru kupujúcemu, prípadne ďalšie poplatky, ktoré kupujúci uhradil v súvislosti s objednávkou, od ktorej odstupuje. Platby budú kupujúcemu vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, akým bola uhradená kúpna cena a súvisiace náklady kupujúcim, ak kupujúci výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

5. Platba za zakúpený tovar bude kupujúcemu uhradená po doručení vráteného tovaru späť na adresu predávajúceho alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

6. V prípade odstúpenia od zmluvy je kupujúci povinný zaslať tovar späť alebo ho priniesť na doručovaciu adresu predávajúceho uvedenú v VOP najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.

7. Pre odstúpenie od zmluvy zo strany kupujúcich – podnikateľských subjektov sa uplatňujú zákonné podmienky upravené v Obchodnom zákonníku.

8. Kupujúci môže stornovať svoju objednávku uskutočnenú prostredníctvom objednávkového formulára „Objednávka“, a to do 24 hodín odo dňa zadania platobného príkazu na zaplatenie kúpnej ceny, najneskôr však pred pripísaním kúpnej ceny na účet predávajúceho a zároveň je povinný o uvedenej skutočnosti telefonicky alebo písomne upovedomiť predávajúceho. Predávajúci sa zaväzuje do 15 dní vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu, ak došlo k jej pripísaniu na účet predávajúceho, ak sa zmluvné strany nedohodnú na náhradnom plnení.

9. Predávajúci nepreberá vrátený produkt prostredníctvom dobierkovej služby, produkt v prípade ak sú dané zákonné dôvody musí byť zo strany kupujúceho vrátený formou bežného poštového balíka alebo prostredníctvom zásielkovej spoločnosti.

10. Doručovacia adresa predávajúceho pre prípad odstúpenia od zmluvy alebo reklamácie je: VABS s.r.o, Kvetná 57/1, 90043 Kalinkovo

Kontakt: objednavky@gogoshop.sk

Alternatívne riešenie sporov

1. V prípade že kupujúci nie je spokojný s vybavením svojej objednávky, dodaným tovarom alebo poskytnutnými službami, môže kontaktovať emailom predávajúceho na objednavky@gogoshop.sk. Reklamáciu sa predávajúci bude snažiť vyriešiť k spokojnosti kupujúceho. Pokiaľ kupujúci nie je spokojný s vybavením svojej reklamácie alebo sa domnieva, že jeho práva boli porušené, môže podľa zákona 391/2015 Z.z. podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ARS).

2. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ (fyzická osoba), ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, ktorého hodnota presahuje 20 eur, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy uzatvorenej na diaľku.

3. Subjekt alternatívneho riešenia sporov podľa paragrafu 3 zákona 391/2015 Z.z. môže za začatie riešenia sporu požadovať úhradu poplatku do výšky 5 eur s DPH. Návrh je možné podať spôsobom určeným podľa paragrafu 12 Zákona 391/2015 Z.z. Orgánom pre ARS je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iný subjekt zo zoznamu subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov zverejneným Ministerstvom hospodárstva SR
http://www.economy.gov.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s.

Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok.

Vzor formuláru reklamačného protokolu

Vzor formuláru odstúpenia od zmluvy

V Bratislave, 01. novembra 2020

Orgán dozoru a dohľadu: Inšpektorát SOI, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27

Mena
EUR Euro